Javascript Diziler #Ders 10

Javascript Diziler #Ders 10

Diziler:

Diziler birden fazla veriyi saklayabilen değişkenler olarak düşünülebilirler. 

Programlama dillerinin çoğunda dizi tanımlanırken hangi türde veri saklayacağı ve kaç elemanlı olacağı belirtilmektedir. JavaScript ise bu konuda da esnek bir dildir. JavaScript ile bir dizi oluştururken veri türü ve eleman sayısı belirtilmez. Ayrıca JavaScript'te oluşturulan bir dizi farklı türdeki verileri bir arada saklayabilir.

Diziler birden fazla veriyi sakladıklarına göre, dizi içerisinde bir düzen olmalıdır ki istenen elemana ulaşılabilsin. Değişkenlerde olduğu gibi diziye bir ad verilir.

Ayrıca dizideki her elemanın bir index (indis) numarası vardır. İlk elemanın index numarası 0'dır. İşte dizi elemanlarına dizi adı ve index numarası kullanılarak ulaşılır.

Örneğin 10 elemanlı bir dizide ilk elemanın index numarası 0, son elemanın index numarası ise 9'dur.

Dizi Tanımlama

JavaScript'te dizi tanımlama ve dizinin elemanlarına değer atama işlemi şu şekildedir:

var sinifim=new Array();

sinifim[0]="Elin";

sinifim[1]="Özge";

sinifim[2]="Gizem";

sinifim[3]="Esra";

sinifim[4]="Selin";

sinifim[5]="Alanur";

sinifim[6]="Aslı";

java lang.Math:
Tanımlı Değişkenler;
public final static double E – e sayısının hazır değerini verir. (2.71828...)
public final static double PI – PI sayısının hazır değerini veirir. (3.14159...
 

Metotlar;
Metotları Math.metot() şeklinde çağırmalısınız.
public static type abs (type x) – Mutlak Değer.
public static double sqrt (double x) throws AritmeticException – Karekök.
public static double pow(double x, double y) throws ArithmeticException – Üs alma.
public static synchronized double random ( ) – Random sayı üretir.
public static type max (type a, type b) – ıki değerin maksimumunu verir.
public static long round (double x) – Verilen sayıyı yuvarlar.

                                                            

                                                             

java.lang.Integer:
Deklârasyon;
int i; /* integer deðişkeni */
Integer I; /* Integer objesi */
Tanımlı Deðişkenler;
public final static int MIN_VALUE – Bir integer’ın alabileceði minimum deðeri verir.
public final static int MAX_VALUE – Bir integer’ın alabileceði maksimum deðeri verir.
Metotlar;
public static String toString (int i) – Verilen integer ‘i String’e çevirir.
public static int parseInt (String s) throws NumberFormatException – Verilen String’i  integer’a çevirir.
public static Integer valueOf (String s) throws NumberFormatException - Verilen String’i integer objesine çevirir.
public int intValue ( ) – Integer objesinin deðerini integer olarak verir.
public long longValue( ) – Integer objesinin deðerini long olarak verir.
public float floatValue( ) – Integer objesinin deðerini float olarak verir.
public double doubleValue ( ) – Integer objesinin deðerini double olarak verir.
public String toString ( ) – Integer objesinin deðerini String olarak verir.
public boolean equals (Object obj) – Verilen objeyle karşılaştırır.

                                                                 

java.lang.String:
Constructor;
public String (String deðer) – Verilen Stringden yeni bir String kopyası yaratır.
public String (char deðer [ ] ) – Karakter dizisini String’e çevirir.
public String (char deðer [ ], int offset, int sayı) – Karakter dizisini belli bir offset’ten başlayarak belli sayıda karakter alarak String’e çevirir.
Metotlar;
public int length ( ) – String’in uzunluðunu geri verir.
public char charAt(int index) – String’in belirli bir yerdeki karakterini verir.
public boolean equals (Object obj) – String’i verilen objeyle karşılaştırır.
public boolean equalsIsIgnoreCase (String s) - String’i verilen objeyle karşılaştırır fakat eşitliði ararken büyük küçük harflerden etkilenmez.
public int compareTo(String s) – String’i verilen String ile karşılaştırır ve küçük, eşit ve büyük olma durumuna göre; negatif, sıfır veya pozitif deðer döndürür.
public booelan regionMatches (int offset, String diger, int doffset,int sayi) – String’i offset’ten başlayarak verilen diðer String’de de doffset’ten başlayarak sayi uzunluðunda karşilaştırır.  public boolean startsWith (String baş) – String’in verilen String ile başlayıp başlamadıðını kontrol eder.
public boolean andsWith (String son) – String’in verilen String ile bitip bitmediðini kontrol eder.
public String substring (int başIndex, int sonIndex) – Verilen baş ve son indexlerden String’i keserek yeni bir String yaratır.
public String concat (String str) – String’i verilen String ile birleştirir.
public String toLowerCase( ) –String’in tüm karakterlerini küçük harfe çevirir.
public String toUpperCase( ) –String’in tüm karakterlerini büyük harfe çevirir.
public String trim ( ) – String’in başındaki ve sonundaki boşlukları atar.
public char [ ] toCharArray ( ) – String’i karakter dizisine çevirir.
public static String valueOf (type x) – Verilen x tipini String’e çevirir.
public static String valueOf (char data[ ]) – Verilen karakter dizisini String’e çevirir.

 

                                                           

 


 

 

Henüz Yorum Yapılmamış, İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yollayın