Java Lang

Java Lang

                                            Java Lang

Tüm object oriented dillerde olduğu gibi Java’da da bazı başka hazır sınıflar size kullanmanız için bir çok metot sağlar. Bu bölümde otomatik olarak yüklenen java.lang paketinin bazı sınıflarına değineceğiz. 

java.lang.Math
Tanımlı Değişkenler;
public final static double E – e sayısının hazır değerini verir. (2.71828...)
public final static double PI – PI sayısının hazır değerini veirir. (3.14159...
 

Metotlar;
Metotları Math.metot() şeklinde çağırmalısınız.
public static type abs (type x) – Mutlak Değer.
public static double sqrt (double x) throws AritmeticException – Karekök.
public static double pow(double x, double y) throws ArithmeticException – Üs alma.
public static synchronized double random ( ) – Random sayı üretir.
public static type max (type a, type b) – ıki değerin maksimumunu verir.
public static long round (double x) – Verilen sayıyı yuvarlar.

                                                            

                                                             

java.lang.Character
Deklârasyon;
char c; /* character değişkeni */
Character C; /* Character objesi */
Constructor;
public Character (char değer) – Verilen değer ile bir karakter objesi oluşturur.


Metotlar;
public static boolean islowerCase (char ch) – Küçük harf ise true, degil ise false döner.
public static boolean isUpperCase (char ch) - Büyük harf ise true, degil ise false döner.
public static boolean isDigit (char ch) - Rakam ise true, degil ise false döner.
public static boolean isSpace (char ch) - Boşluksa true, degil ise false döner.
public static char toLowerCase (char ch) – Gelen karakteri küçük harfe çevirir.
public static char toUpperCase (char ch) - Gelen karakteri büyük harfe çevirir.
public char charValue ( ) – Verilen karakter objesinin char değerini çevirir.
public String toString ( ) – Karakter objesini String’e çevirir.

                                                              

java.lang.Integer
Deklârasyon;
int i; /* integer deðişkeni */
Integer I; /* Integer objesi */
Tanımlı Deðişkenler;
public final static int MIN_VALUE – Bir integer’ın alabileceði minimum deðeri verir.
public final static int MAX_VALUE – Bir integer’ın alabileceði maksimum deðeri verir.
Metotlar;
public static String toString (int i) – Verilen integer ‘i String’e çevirir.
public static int parseInt (String s) throws NumberFormatException – Verilen String’i  integer’a çevirir.
public static Integer valueOf (String s) throws NumberFormatException - Verilen String’i integer objesine çevirir.
public int intValue ( ) – Integer objesinin deðerini integer olarak verir.
public long longValue( ) – Integer objesinin deðerini long olarak verir.
public float floatValue( ) – Integer objesinin deðerini float olarak verir.
public double doubleValue ( ) – Integer objesinin deðerini double olarak verir.
public String toString ( ) – Integer objesinin deðerini String olarak verir.
public boolean equals (Object obj) – Verilen objeyle karşılaştırır.

                                                                 

java.lang.String
Constructor;
public String (String deðer) – Verilen Stringden yeni bir String kopyası yaratır.
public String (char deðer [ ] ) – Karakter dizisini String’e çevirir.
public String (char deðer [ ], int offset, int sayı) – Karakter dizisini belli bir offset’ten başlayarak belli sayıda karakter alarak String’e çevirir.
Metotlar;
public int length ( ) – String’in uzunluðunu geri verir.
public char charAt(int index) – String’in belirli bir yerdeki karakterini verir.
public boolean equals (Object obj) – String’i verilen objeyle karşılaştırır.
public boolean equalsIsIgnoreCase (String s) - String’i verilen objeyle karşılaştırır fakat eşitliði ararken büyük küçük harflerden etkilenmez.
public int compareTo(String s) – String’i verilen String ile karşılaştırır ve küçük, eşit ve büyük olma durumuna göre; negatif, sıfır veya pozitif deðer döndürür.
public booelan regionMatches (int offset, String diger, int doffset,int sayi) – String’i offset’ten başlayarak verilen diðer String’de de doffset’ten başlayarak sayi uzunluðunda karşilaştırır.  public boolean startsWith (String baş) – String’in verilen String ile başlayıp başlamadıðını kontrol eder.
public boolean andsWith (String son) – String’in verilen String ile bitip bitmediðini kontrol eder.
public String substring (int başIndex, int sonIndex) – Verilen baş ve son indexlerden String’i keserek yeni bir String yaratır.
public String concat (String str) – String’i verilen String ile birleştirir.
public String toLowerCase( ) –String’in tüm karakterlerini küçük harfe çevirir.
public String toUpperCase( ) –String’in tüm karakterlerini büyük harfe çevirir.
public String trim ( ) – String’in başındaki ve sonundaki boşlukları atar.
public char [ ] toCharArray ( ) – String’i karakter dizisine çevirir.
public static String valueOf (type x) – Verilen x tipini String’e çevirir.
public static String valueOf (char data[ ]) – Verilen karakter dizisini String’e çevirir.

 

                                                           

java.lang.StringBuffer
Constructor;
public StringBuffer ( ) – Boş bir StringBuffer yaratır.
public StringBuffer (int i) – Boş ama kapasitesi belli bir StringBuffer yaratır.
public StringBuffer (String str) Verilen String ile dolu bir StringBuffer yaratır.
Metotlar;
public int length( ) – StringBuffer’ın uzunluðunu verir.
public synchronized void setLength (int yeniUzunluk) throws
StringIndexOutOfBoundsException – StringBuffer’ın uzunluðunu yeniden ayarlar.
public synchronized char charAt (int index) throws StringIndexOutOfBoundsException – ıstenen indexdeki karakteri verir.
public synchronized void getChars (int bas, int son, char hedef[ ], int hBas) throws StringIndexOutOfBoundsException veya throws ArrayIndexOutOfBounds – StringBuffer daki baslangıç indexinden son indexine kadar olan karakterleri hedef karakter dizisine hBas indexinden tibaren atar.
public synchronized void setCharAt (int index, char ch) throws
StringIndexOutOfBoundsException – StringBuffer daki verilen indexteki karakteri verilen char karakteri yapar.
public String toString( ) – StringBuffer ın içerdiði veriyi bir String’e atar.
public synchronized StringBuffer append (String str) – Bu StringBuffer’ın sonuna bir String ekler.
public synchronized StringBuffer insert(int offset, String str) throws
StringIndexOutOfBoundsException – StringBuffer’ın istenen offsetine, verilen String’i
yerleştirir.

 

Örnek;
// Path /Examples100/StringBuffer/StringBuffer1.java
class StringBuffer1{
public static void main (String args[]){
int boy=args[0].length();
StringBuffer hedef=new StringBuffer(boy);

for (int i=(boy-1);i>=0;i--){
hedef.append(args[0].charAt (i) ) ;
}
System.out.println(hedef.toString());
}}

Henüz Yorum Yapılmamış, İlk Yorumu Siz Yapın

Yorum Yollayın